Liczarki banknot??w s??u??─? przede wszystkim do sprawdzanie ilo??ci banknot??w wydawanych i odbieranych. Ich podstawowymi zaletami s─? usprawnienie pracy Kasjera, zmniejszenie ryzyka pope??nienia b??─?du, automatyzacja procesu obs??ugi. Ka??dy, kto pr??bowa?? policzy─? ponad 100 banknot??w zdaje sobie spraw─? ile razy wynik nie by?? zgodny ze stanem rzeczywistym i ile czasu to zabra??o.

Liczarki banknot??w (w zale??no??ci od modelu) licz─?, sumuj─?, odliczaj─? w plikach, wykrywaj─? podw??jne banknoty oraz weryfikuj─? autentyczno??─? banknot??w. Oferujemy tak??e serwis liczarek.