Niszczenie no??nik??w danych

Dane osobowe i inne poufne informacje gromadzone w firmach na dyskach komputer??w oraz przenoszone na innych no??nikach danych wymagaj─? specjalnej ochrony. Kiedy komputer ulegnie uszkodzeniu lub p??yta CD nie jest ju?? potrzebna, nie mo??esz jej po prostu wyrzuci─? do ??mietnika. W takich sytuacjach niszczenie no??nik??w danych mo??esz powierzy─? nam.

Nieodwracalne niszczenie dysk??w twardych

Nawet, je??li nie jeste?? profesjonalnym informatykiem z pewno??ci─? wiesz, ??e ca??kowite usuni─?cie danych z dysku nie jest mo??liwe przez wci??ni─?cie klawisza DELETE. Dla wprawnego hakera kasowanie nie b─?dzie ??adn─? przeszkod─? w odzyskaniu zapisanych wcze??niej informacji, a zabezpieczeniem jest jedynie niszczenie dysk??w twardych. Oddaj─?c komputer do utylizacji obowi─?zkowo musisz pozby─? si─? tajnych informacji w spos??b skuteczny i niemo??liwy do odwr??cenia.

Oferujemy Ci nieodwracalne, fizyczne niszczenie dysk??w twardych z komputer??w, dzi─?ki czemu ??adne informacje nie zostan─? wykorzystane, a Ty spe??nisz sw??j obowi─?zek wynikaj─?cy z ustawy o ochronie danych.

Niszczenie no??nik??w danych

Twardy dysk komputera o miejsce przechowywania wielu istotnych informacji, jednak kiedy chcesz je przetransportowa─? lub przekaza─? innej osobie, korzysta─? z p??yt CD, pendriveÔ????w lub innych no??nik??w. O ile niszczenie dysk??w twardych ochroni informacje znajduj─?ce si─? wcze??niej na Twoim komputerze, o tyle informacji przenoszonych pozwoli pozby─? si─? niszczenie no??nik??w danych.

Pracujesz w archiwum lub innym miejscu, w kt??rym gromadzone s─? informacje w wersji cyfrowej? Twoja niszczarka nie jest w stanie podo??a─? tak du??ej ilo??ci p??yt? Powierz nam niszczenie no??nik??w danych, a zlecenie wykonamy profesjonalnie i wystawimy Ci odpowiednie za??wiadczenie, potwierdzaj─?ce wykonanie zadania. Oferujemy tak??e serwis i napraw─? niszczarek.