Liczarka bilonu

Przeliczanie bilonu zajmuje wiele cennego czasu, a cz─?sto te?? wi─???e si─? z ryzykiem pomy??ek. Je??li pracujesz w banku, organizujesz zbi??rki charytatywne, jeste?? w??a??cicielem sklepu, idealnym rozwi─?zaniem dla Twojej firmy b─?dzie profesjonalna liczarka bilonu.

Liczarka bilonu Ô?? co mo??esz zyska─??

Wsz─?dzie tam, gdzie ka??dego dnia konieczne jest przeliczanie i pakowanie du??ej ilo??ci monet liczarka bilonu z pewno??ci─? b─?dzie doskona??ym u??atwieniem pracy. Wybieraj─?c jeden z naszych modeli zyskujesz:

  • znaczn─? oszcz─?dno??─? czasu niezb─?dnego na przeliczenie pieni─?dzy,
  • wyeliminowanie b??─?du ludzkiego,
  • mo??liwo??─? wyboru jednego z tryb??w pracy - liczenie ci─?g??e, odliczanie zadanej liczby monet i sumowanie,
  • Wykorzystanie zar??wno do liczenia polskich z??otych, jak i waluty euro,
Liczarka bilonu to urz─?dzenie do przeliczania ilo??ciowego lub warto??ciowego. Odpowiedni wyb??r pozwoli na zliczanie i sumowanie kwoty monet nieposortowanych lub tez jedynie liczenie ich ilo??ci.

Liczarka bilonu mo??e wsp????pracowa─? z komputerem, czytnikiem kod??w kreskowych, urz─?dzeniem drukuj─?cym oraz z innymi peryferiami. ??wiadczymy tak??e us??ugi serwisu liczarek.