Polityka plików "cookies"

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" (ciasteczek) i odnosi si─? do strony internetowej biurosprzet.pl

Czym s─? pliki "cookies"?

Poprzez pliki "cookies" nale??y rozumie─? dane informatyczne, g??ównie pliki tekstowe, przechowywane w urz─?dzeniach ko??cowych u??ytkowników (komputer, telefon, laptop, tablet itp.). Pliki te pozwalaj─? rozpozna─? urz─?dzenie u??ytkownika i odpowiednio dopasowa─? stron─? internetow─? do jego indywidualnych preferencji. Ciasteczka zawieraj─? nazw─? strony internetowej z której pochodz─?, czas ich przechowywania na urz─?dzeniu oraz unikalny identyfikator.

Do czego u??ywamy plików "cookies"?

Pliki "cookies” wykorzystywane s─? w celu dostosowania zawarto??ci strony internetowej do preferencji u??ytkownika oraz jej optymalizacji. U??ywane s─? równie?? w celu tworzenia anonimowych statystyk.

Jakich plików "cookies" u??ywamy?

Stosujemy dwa rodzaje plików "cookies" - "sta??e" oraz "sesyjne".

  • "Sesyjne pliki cookies" - s─? plikami tymczasowymi, które pozostaj─? na urz─?dzeniu u??ytkownika do czasu przebywania u??ytkownika na stronie internetowej lub wy??─?czenia oprogramowania (przegl─?darki internetowej),
  • "Sta??e pliki cookies" - pliki pozostaj─? na urz─?dzeniu u??ytkownika przez czas okre??lony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich r─?cznego usuni─?cia przez u??ytkownika.

Na stronie wykorzystywane s─? zewn─?trzne pliki "cookies" przez partnerów strony internetowej w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za po??rednictwem narz─?dzi analitycznych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzib─? w USA)

Czy pliki "cookies" zawieraj─? dane osobowe?

Niniejsza strona internetowa nie gromadzi danych osobowych w plikach "cookies"

Usuwanie plików "cookies"

Oprogramowanie s??u??─?ce do przegl─?dania stron internetowych domy??lnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urz─?dzeniu ko??cowym. Ustawienia te mog─? zosta─? zmienione w taki sposób, aby blokowa─? obs??ug─? plików "cookies" lub informowa─? o ich ka??dorazowym przes??aniu na urz─?dzenie u??ytkownika. Szczegó??owe informacje o sposobie obs??ugi plików "cookies" dost─?pne s─? w ustawieniach przegl─?darki internetowej. Mo??liwe jest w ka??dej chwili usuni─?cie plików "cookies" korzystaj─?c z dost─?pnych funkcji w przegl─?darce internetowej.

Ograniczenie stosowania plików "cookies", mo??e wp??yn─?─? na wybrane funkcjonalno??ci dost─?pne na stronie internetowej.